SHOW
NEWS
放映消息

BIG BIG
BIG BIG
2023.12.01 ~ 2023.12.31
#藝術院線
富都青年 Abang Adik
富都青年 Abang Adik
2023.12.01 ~ 2023.12.28
#藝術院線
旺卡 Wonka
旺卡 Wonka
2023.12.06 ~ 2023.12.31
#藝術院線
花腐 A Spoiling Rain
花腐 A Spoiling Rain
2023.12.08 ~ 2023.12.30
#藝術院線
年少日記 Time Still Turns The Pages
年少日記 Time Still Turns The Pages
2023.12.10 ~ 2023.12.30
#藝術院線
鄰人X:謎樣的女子 Refugee X
鄰人X:謎樣的女子 Refugee X
2023.12.16 ~ 2023.12.31
#藝術院線
像高達一樣寂寞 Godard Cinema
像高達一樣寂寞 Godard Cinema
2023.12.16 ~ 2023.12.29
#藝術院線
青春(春)YOUTH Spring
青春(春)YOUTH Spring
2023.12.19 ~ 2023.12.29
#藝術院線
赤心巔峰 Braving the Peak
赤心巔峰 Braving the Peak
2023.12.15 ~ 2023.12.30
#藝術院線
愛是一把槍 Love Is a Gun
愛是一把槍 Love Is a Gun
2023.12.23 ~ 2023.12.31
#藝術院線
東尼瀧谷:數位經典版 Tony Takitani
東尼瀧谷:數位經典版 Tony Takitani
2023.12.22 ~ 2023.12.29
#藝術院線
寬鬆世代又怎樣:INTERNATIONAL  We're Millennials. Got a problem?: The Movie
寬鬆世代又怎樣:INTERNATIONAL We're Millennials. Got a problem?: The Movie
2023.12.22 ~ 2023.12.31
#藝術院線
人犬 Dogman
人犬 Dogman
2023.12.29 ~ 2023.12.31
#藝術院線
拿破崙 Napoleon
拿破崙 Napoleon
2023.12.01 ~ 2023.12.24
#藝術院線
五月的你.十二月的她 May December
五月的你.十二月的她 May December
2023.12.01 ~ 2023.12.30
#藝術院線
老狐狸 Old Fox
老狐狸 Old Fox
2023.12.01 ~ 2023.12.26
#藝術院線